OIS Retina Event Day WiFi

NETWORK NAME: OISRETINA23

PASSWORD: APELLIS!